Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Hình Ảnh


Thiết kế

Tìm hiểu Myanmar

Mua đất

Khởi công

Xây Dựng - Phần 1

Xây Dựng - Phần 2

Xây Dựng - Phần 3

Xây dựng - Phần 4

Xây dựng - Phần 5

Chuyến đi tháng 01/2023

Mua thêm mãnh đất mới

Xây dựng - Phần 6

Chuẩn bị cho lễ khánh thành

Videos

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com